Zásady ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení
 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je HYDROPROGRESS, s.r.o, IČ: 04449461 se sídlem Sevastopolská 338/6, 625 00 Brno (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou telefon: +420 737 925 954, e-mail: info@hydroprogress.cz
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které jste uvedli v tomto formuláři, za účelem posouzení Vaší žádosti o příslušnou službu. Právním titulem zpracování těchto údajů je nezbytnost vykonání opatření před uzavřením smlouvy na základě žádosti dotčené osoby. Osobní údaje nejste povinni poskytnout. V případě, že je však neposkytnete, nebude Vám moci být poskytnuta tato služba.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 5. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
II. Důvod zpracování osobních údajů
 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je Váš souhlas:
  • Se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to i v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. Naším oprávněným zájmem je nabízet zájemcům o naše služby také naše další produkty a služby. Za tímto účelem Vám můžeme zasílat e-mailové zprávy, dopisy, SMS, newslettery, stejně jako Vám telefonovat. V rámci marketingového oslovování vykonáváme marketingové výzkumy, klientské soutěže, průzkumy spokojenosti a podobné aktivity, ze kterých vyplývá Váš názor na naše služby. Tyto činnosti jsou vůči Vám rovněž oprávněny uskutečňovat subjekty, které s námi spolupracují. Pokud si nepřejete být jakkoliv oslovováni nebo Vám překáží určitá forma komunikace, dejte nám prosím vědět a nabídky nebudete nadále dostávat.
  • S provedením činností potřebných pro zhodnocení vhodnosti / reálnosti / zákonnosti vámi požadované služby (např. ověření žadatele o službu s našimi interními záznamy, s veřejně dostupnými informacemi, databázemi a rejstříky, s informacemi z registrů …) a také činnosti spojené s webovou a obchodní analytikou.
 2. S takovým zpracováním poskytujete svůj výslovný souhlas zaškrtnutím v příslušném formuláři vyplňovaném dálkově elektronicky.
III. Účel zpracování, kategorie, zdroje a příjemci osobních údajů
 1. Osobní údaje, kterými jsou e-mailová adresa, jméno a příjmení (popř. obchodní firma), telefonní číslo a IP adresa, bude Správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat za účely:
  • zasílání obchodních a marketingových nabídek a oznámení Správce, případně s ním spolupracujících třetích osob,
  • odpověď na poptávku,
  • běžná analýza návštěvnosti.
 2. Ostatní poskytnuté osobní údaje bude Správce zpracovávat pouze pro účely Vámi požadované služby.
IV. Doba uchovávání údajů
 1. Pokud není v předchozích bodech uvedeno jinak, Správce uchovává osobní údaje
  • uvedené v čl. III odst. 1 po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
  • uvedené v čl. III odst. 2 po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze sjednávání, uzavření, plnění a vypořádávání smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
V. Vaše práva
 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům, které o Vás zpracováme, dle čl. 15 GDPR,
  • právo na opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které se Vás týkají, dle čl. 16 GDPR,
  • právo na na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR, tj. máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu,
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.
VI. Podmínky zabezpečení osobních údajů
 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
VII. Závěrečná ustanovení
 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
 4. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 10. 2021