Projektování a poradenství

v oblasti vodního hospodářství a dopravy

Dotační management

od podání žádosti po administraci

Inženýring od A do Z

vyřízení všech povolení, souhlasů, smluv, stanovisek, vyjádření

ikona projekční činnost

Projekční
činnost

ikona inženýrská činnost

Inženýrská
činnost

ikona dotace

Dotační
manažment

ikona výběrová řízení

Organizace
výběrových řízení

O nás

Hlavním předmětem činnosti společnosti HYDROPROGRESS s.r.o. je projektová a inženýrská činnost v investiční výstavbě.

Od roku 2015 tak nabízíme projekční a inženýrskou činnost v oblasti vodního hospodářství a v oblasti dopravy. Jedná se o vodohospodářské stavby a opatření všech typů, a to jak v „malé“ vodě, tak i ve „velké vodě“.  V oblasti dopravy se jedná o projekty komunikací, polních cest, objektů na komunikacích.

Naše firma zajišťuje všechny stupně projektové dokumentace (studie, DUR, DSP, DPS,…).

V rámci inženýrské činnosti připravuje podklady, vyjádření, stanoviska pro územní řízení, stavební povolení včetně zajištění finančních prostředků z mnoha dotačních titulů.

Zpracováváme projekty malých vodních nádrží, rybníků, tůní. Projektujeme vodohospodářské stavby pro města a obce, vodovody, kanalizace. Navrhujeme protipovodňovou ochranu území, pro kterou řešíme studie odtokových poměrů, návrhy protipovodňových opatření, poldry, suché nádrže, úpravy toků, hráze a uzávěry apod.

Navrhujeme revitalizace vodních toků, příroděblízká protipovodňová opatření. Projektujeme opatření vedoucí k hospodaření se srážkovými vodami, opatření proti suchu.

Zajišťujeme kompletní dotační management, administraci výběrových řízení, návrhy pro zachycení vody v krajině.

Našimi zákazníky jsou především města, obce, pozemkové úřady, správci vodních toků.

výkres Nahořany
w

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?

Kontaktujte nás a přesvědčete se i Vy, že spokojenost našich zákazníků je základním cílem činnosti naší společnosti.

Hlavní činnosti

ikona projekční činnost

Projekční činnost

Vodní nádrže, vodní plochy
 • malé vodní nádrže, rybníky, poldry (suché nádrže), tůně – nové, rekonstrukce
 • manipulační a provozní řády
 • pasporty
 • posudky
Vodní toky, potoky
 • úpravy vodních toků
 • návrh nových objektů a rekonstrukce objektů na vodních tocích – např. stupně, jezy
 • odstraňování povodňových škod
 • revitalizace říčních systémů
 • zkapacitňování vodních toků
Protipovodňová ochrana
 • studie odtokových poměrů
 • návrh protipovodňových opatření
 • záplavová území
 • povodňové plány nemovitostí, staveb, obcí, ORP
 • příroděblízká protipovodňová opatření
Další vodohospodářské stavby
 • přípojky vodovodu a kanalizace
 • vodovody a kanalizace
Sucho
 • opatření k zachycení srážkových vod
 • opatření k zachycení vody v krajině
Doprava
 • polní cesty
 • místní komunikace
 • cyklostezky
 • parkovací plochy
ikona inženýrská činnost

Inženýrská činnost

V rámci inženýrské činnosti zajišťujeme veškerá stanoviska, vyjádření potřebná pro podání žádosti na příslušný stavební či speciální stavební úřad (vodoprávní, dopravní).

Zajišťujeme veškerý servis a služby vedoucí k vydání pravomocných povolení.

ikona dotace

Dotační manažment

 • SFŽP, OPŽP, IROP, MZe, Národní programy
 • podání žádostí o dotaci
 • administrace dotace až po vydání ZVA
ikona výběrová řízení

Organizace výběrových řízení

 • příprava a administrace všech druhů veřejných zakázek
BREEAM certification

Certifikace budov podle standardu Breeam

V rámci naší činnosti se také specializujeme na zpracování vybraných částí pro certifikaci budov podle standardu Breeam. Jedná se o části zabývající se vodním hospodářstvím, především povodňovým ohrožením dotčených budov, zadržení a hospodaření se srážkovými vodami v areálu a na budovách včetně vyhodnocení dle požadavků stanovených certikačními předpisy. Konkrétně jsou to:

 • Flood resilience – „povodňová studie”
 • Surface water run-off – návrh opatření a hospodaření se srážkovými vodami budov, jejich transformace v areálu, vyhodnocení stavu před a po výstavbě, zhodnocení všech opatření v této oblasti
 • Minimising watercourse pollution – popis a vyhodnocení opatření k minimalizaci znečištění vodních toků

Reference

w

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?

Kontaktujte nás a přesvědčete se i Vy, že spokojenost našich zákazníků je základním cílem činnosti naší společnosti.